นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล มือถือ 098-336-8908
นางสาวจีรวรรณ เนื่องวัง
หัวหน้าสำนักปลัด
มือถิอ 064-701-4543
นางอมลรัตน์ มีเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-318-2622
นายธนพัฒน์ เครือตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 081-784-1297
นายภุชพงษ์ สรรวิชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 089-860-0544
นางสาวยุราณี นามกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถิอ 088-426-1910
นางสาวอรสา สรรวิชัย
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 084-695-9696
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.