การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)


  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • O1 โครงสร้าง   
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร   
  O3 อำนาจหน้าที่   
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   
  O5 ข้อมูลการติดต่อ   
  O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   
   
   
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   
   
   
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • O8 Q&A   
  O9 Social Network (Facebook)   
  O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
   
   
 • การดำเนินงาน
 • O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี   
  O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน   
  O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
   
   
 • การปฏิบัติงาน
 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   
   
 • การให้บริการ
 • O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
  O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
  O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
  O18 E-SERVICE   
   
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   
  O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
  O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
  O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
   
   
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
   
   
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O27 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพระพฤติมิชอบ   
  O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
   
   
 • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
 • O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
   
   
 • นโยบาย No Gift Policy
 • O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
  O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   
  O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy   
   
   
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   
  O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
   
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   
  O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
   
   
 • มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 • O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
  O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   
  O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
   
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
   
   
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
  หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
  จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
  โทรศัพท์ 0-5558-1119
  Line ID @maeramatmunicipality
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

  วันจันทร์ - วันศุกร์
  (หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.