นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564
กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาดที่เคารพ
          ด้วยมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติเทศบาลนั้น จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภา วันนี้จึงถือโอกาสขอแถลงนโยบายต่อสภา กระผมขอปฏิญาณตนต่อสภาแห่งนี้ว่า นับตั้งแต่วันนี้จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ จะคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สานต่องานที่ทำมา  นำแม่ระมาดไปสู่ความสงบสุข โดยมีนโยบาย ดังนี้
          1. นโยบายเดิมที่เคยทำมาแล้วก็จะทำต่อไป
- พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 5 รางระบาย ระบบโซล่าเซลล์ใน ตรอก ซอย และสถานที่ห่างไกลชุมชน
          - พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาและการสาธารณสุข
          - จัดระเบียบชุมชนสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
          - ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการพาณิชย์
          - ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          2. ประสานงานผลักดันโครงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้เป็นรูปธรรม รองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต
          3. ผลักดันโครงการสถานีกำจัดขยะอำเภอแม่ระมาด / ระบบจัดเก็บขยะ / จัดซื้อรถเก็บขยะเพิ่ม
           4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนชายแดน (Training Center) ประกอบด้วยการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระบบและนอกระบบ โดยแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ ในระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาโท รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมเส้นทางสู่อาชีพ เช่น โรงเรียนวิชาชีพ ฝึกอบรมการทำธุรกิจออนไลน์ ศูนย์สอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และอื่นๆ
          5. จัดให้มีแม่ระมาดมาร์เก็ต ออนไลน์ และแม่ระมาดมาร์เก็ตเพลส เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตลาดโลก
          6. ปรับปรุงตลาดสายหยุด 100 ปี (ตลาดสด)  และกาดโฮ้งต้าให้เป็นตลาดท่องเที่ยวพื้นบ้านเพื่อยกระดับการค้าขายให้กับประชาชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างกาดโฮ้งต้าออนไลน์
          7. ศูนย์ออกกำลังกาย(Fitness Center) และเส้นทางสุขภาพ (Healthy Lane) สนามฟุตซอลและพัฒนาด้านการกีฬาให้ครอบคลุมทุกประเภท
          8. จัดระบบดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและสตรี เช่น บ้านพักคนชรา ตรวจคัดกรองโรคก่อนป่วยให้กับสตรี ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
          9. ส่งเสริมการทำเกษตรชุมชนให้กับประชาชนเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคให้          แม่ระมาดเป็นครัวของคนจังหวัดตาก เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้กับประชาชนมีรายได้ทุกครัวเรือน   
          สำหรับโครงการสนับสนุนนโยบาย เทศบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนเปี่ยมสุข และจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีการศึกษามากที่สุด มีคุณภาพชีวิตดีที่สุด ผลักดันให้แม่ระมาดก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ขนาดเล็กชายแดนตะวันตกของประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญจะทำให้นโยบายขับเคลื่อนไปได้ ส่วนประกอบสำคัญมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าหน้าที่ และงบประมาณ ซึ่งผมจะนำหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
 1. หลักนิติธรรม
  หลักคุณธรรม
  หลักความโปร่งใส
  หลักการมีส่วนร่วม
  หลักความรับผิดชอบ
  หลักความคุ้มค่า
โดยคณะบริหารชุดนี้จะยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานของการบริหารในอนาคต เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ระมาดต่อไป

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.