นางสาวอรสา สรรวิชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางจารุวรรณ แสนคำพงษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวอรสา สรรวิชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปิยนันท์ หน่อคาสุก
ครูชำนาญการ
นางพนิดา ศิริญานันท์
ครูชำนาญการ
- ว่าง -
ครู คศ.2
นางสุพรรณ เพชรปัญญา
ครูชำนาญการ
นายสราวุฒิ คำอ้าย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.