การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การบริหารงาน
011. แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
012. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 12 เดือน
013. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
016. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018. E-service
 
 การบริหารเงินงบประมาณ
 
 การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
031. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
032. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
034. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
035. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
036. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
037. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกับการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
038. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.