ระบบบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง,ฯลฯฃ
การเดินทางมายังเทศบาลตำบลแม่ระมาด สามารถเดินทางได้ทางเดียว คือ  ทางบก รถโดยสาร (แม่ระมาด – แม่สอด)  เวลา 06.00 น - 16.00 น. วันละ  21 เที่ยว
หมายเหตุ  ครึ่งชั่วโมงรถออก 1  คัน
2.การไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าย่อยของอำเภอแม่สอด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 88.11 % ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวนประมาณ 300 จุด  ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนสายต่าง ๆ และบริเวณชุมชนต่าง ๆ โดยเทศบาลจัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งเทศบาล     
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  จำนวน 1,853  ครัวเรือน
- ร้อยละพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้  ใช้แล้วครบทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 100 %
- จุดจ่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะไฟทางหลวง  จำนวนทั้งหมด  21 จุด          
(ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด ณ วันที่ 20/04/2564)
3.การประปา
          -  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน  1,310 ครัวเรือน
          -  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด
          -  น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน                  
              40,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ยประมาณ  480,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
          -  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาจำนวน  2  แห่ง คือ
                   - แม่น้ำเมย ท่าล้อ หมู่ 2 ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด
                    - ห้วยขะเนจื้อ  หมู่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
  (ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ณ วันที่ 25/05/2564)
4.โทรศัพท์
     1. โทรศัพท์ มีจำนวนประมาณ  ๗๐  เปอร์เซ็นต์  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
     2. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  ๑๕  หมายเลข
  5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
     1. การไปรษณีย์โทรเลข  ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวน  ๑ แห่ง
     2. เครื่องกระจายข่าวสารเทศบาล  ชนิดใช้สายสามารถใช้บริการครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่          
      3. ข่าววิทยุสื่อสาร  เทศบาลตำบลแม่ระมาด ความถี่  ๑๖๒.๕๕๐  เมกะเฮริตซ์
      4. เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.