สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

      สถาบันการศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีดังต่อไปนี้
       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
        -โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
        -โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
        -โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
       สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
        -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
       สังกัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาด  หมู่ที่ 4
       การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษา 
        -วิทยาลัยชุมชนตากห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด

4.2 สาธารณสุข
      
1.โรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 100 เตียง
          (ให้บริการจริงๆ 100 เตียง ตามกรอบ 60 เตียง)
       2.ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่  จำนวน  1 แห่ง
       3.คลินิกเอกชน จำนวน  2 แห่ง  (ในเขต 1 แห่ง  นอกเขต 1 แห่ง)
       4.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
                                 

     - แพทย์ จำนวน 7  คน
     - ทันตแพทย์    จำนวน 4  คน
     - สาธารณสุขอำเภอ  จำนวน 1  คน
     - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 14 คน
     - พยาบาล จำนวน 70 คน
     - เภสัชกร จำนวน 5   คน

                                    
4.3 อาชญากรรม
      สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในช่วง ปี พ.ศ.2558 – ปี พ.ศ. 2561:แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
      1)  กลุ่มคดีชีวิต  ร่างกาย  และเพศ จำนวน 13  คดี
      2)  กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำนวน  4   คดี
      3)  กลุ่มคดีที่น่าสนใจ จำนวน  1   คดี
      4)  กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 52  คดี
      5)  อื่นๆ เมาสุราหรือของมึนเมา จำนวน 24  คดี

4.4 ยาเสพติด
      
1. ผู้เสพยาเสพติด        จำนวน  26  ราย
      2. ผู้จำหน่าย                จำนวน    2  ราย
      (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ณ วันที่ 5/06/2562 )

4.5 การสังคมสงเคราะห์         
      
เทศบาลตำบลแม่ระมาดได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
          (๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 874 ราย ผู้พิการ จำนวน 210 ราย และผู้ป่วยเอดส์ 
          (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
          (๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
          (๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
          (๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
          (๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
          (๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
          (๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
          (๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

4.6 การนับถือศาสนา
ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละประมาณ 95 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลโดยมีวัด จำนวน 3 แห่ง 
        1.วัดดอนมูล  
        2.วัดศรีบุญเรือง
        3.วัดดอนแก้ว
ผู้นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีโบสถ์คริสต์  จำนวน 1 แห่ง

4.7 ประเพณีและงานประจำปี
       
1.ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน โดยมีการทำบุญตักบาตรและงานรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นงานประเพณี ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคน ในวันขึ้นปีใหม่
        2.ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี  มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ก่อพระเจดีย์ทราย  สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน และสาดน้ำตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน
        3.งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นการทำบุญสืบชะตา  สะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตาให้แก่ประชาชน
        4.งานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ประชาชนได้ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค โดยการทำบุญเลี้ยงพระ บริเวณริมแม่น้ำในช่วงเช้า และมีงานประกวดกระทง นางนพมาศ ขบวนแห่กระทง งานรื่นเริงในช่วงกลางคืน
        5.ประเพณีใส่ข้าวพระพุทธ  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ของชาวไทยภาคเหนือเป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำบุญ หาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่วัดให้วัดเพื่อใช้ในการทำบุญของวัด และให้ประชาชนได้ยืมใช้ในการจัดงานต่างๆ โดยจัดในวันเพ็ญเดือน 10  ของทางภาคเหนือ
        6.ประเพณีตานก๋วยฉลาก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ตั้งเดิม จะทำกันในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณ 1 เดือน การเตรียมก๋วยสลากซึ่งจะมีผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้งไปวัด ฟังเทศน์เป็นการถวายสังฆทานให้บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว

4.8 สินค้าพื้นเมือง ของฝาก และของที่ระลึก
      
1.เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ เช่น บันไดมหัศจรรย์ เก้าอี้ – โต๊ะ ตู้ต่างๆ
       2.กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยอบธัญพืช กล้วยอบน้ำผึ้งกระชายดำ มะขามอบน้ำผึ้ง กล้วยอบ-ม้วน มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงสามรส
       3.สมุนไพรใบหม่อน สมุนไพรดอกอัญชัญ สมุนไพรตะไคร้

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.