สภาพทางเศรษฐกิจ

            ด้านการเกษตร

            ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมด

(ไร่)

พื้นที่ถือครอง

(ไร่)

พื้นที่การเกษตร

(ไร่)

ครัวเรือนเกษตรกร

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

1,816

1,731

1,643

56

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

1,809

1,723

1,561

43

เนินฆ้อ

3,679

3,478

1,575

24

ถนนกะเพรา

1,545

1,357

704

7

หนองแพงพวย

2,928

2,690

2,513

82

เนินข้าวต้ม

2,147

1,948

1,731

60

จำรุง

2,735

2,480

2,253

105

ถนนนอก

4,095

3,647

2,953

7

ถนนใน

2,277

2,050

1,871

9

สรุปรวม

23,031

21,104

16,804

393

            พื้นที่ทำการเกษตร ที่สำคัญได้แก่ สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะพร้าว และสวนยางพารา

            ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน)

ชื่อหมู่บ้าน

ทุเรียน

จำนวนเกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก    (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

21

167

32

1,835

92

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

17

78

19

เนินฆ้อ

5

35

3

ถนนกะเพรา

-

-

-

หนองแพงพวย

41

693

249

เนินข้าวต้ม

26

269

117

จำรุง

41

196

129

ถนนนอก

-

-

-

ถนนใน

-

-

-

สรุปรวม

151

1,438

549

1,835

92

           

ชื่อหมู่บ้าน

มังคุด

จำนวนเกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก    (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

21

81

81

282

78

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

10

16

16

เนินฆ้อ

7

7

7

ถนนกะเพรา

-

-

-

หนองแพงพวย

39

104

104

เนินข้าวต้ม

18

100

100

จำรุง

12

17

17

ถนนนอก

-

-

-

ถนนใน

-

-

-

สรุปรวม

107

325

325

282

78

            ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน)

            ชื่อหมู่บ้าน

เงาะ

จำนวนเกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก    (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

-

-

-

600

18

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

-

-

-

เนินฆ้อ

1

1

1

ถนนกะเพรา

-

-

-

หนองแพงพวย

-

-

-

เนินข้าวต้ม

2

3

3

จำรุง

1

1

1

ถนนนอก

-

-

-

ถนนใน

-

-

-

สรุปรวม

4

5

5

600

18

           

            ชื่อหมู่บ้าน

ลองกอง

จำนวนเกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก    (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

-

-

-

425

19

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

-

-

-

เนินฆ้อ

-

-

-

ถนนกะเพรา

-

-

-

หนองแพงพวย

-

-

-

เนินข้าวต้ม

-

-

-

จำรุง

2

5

5

ถนนนอก

-

-

-

ถนนใน

-

-

-

สรุปรวม

2

5

5

425

19

            ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน)

                        ชื่อหมู่บ้าน

มะม่วง

จำนวนเกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก    (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

-

-

-

800

20 - 60

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

-

-

-

เนินฆ้อ

-

-

-

ถนนกะเพรา

5

6

4

หนองแพงพวย

-

-

-

เนินข้าวต้ม

-

-

-

จำรุง

-

-

-

ถนนนอก

2

4

3

ถนนใน

7

10

9

สรุปรวม

14

20

5

800

20 - 60

          

                        ชื่อหมู่บ้าน

มะพร้าว

จำนวนเกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก    (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

1

23

23

513

15 - 20

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

3

9

9

เนินฆ้อ

-

-

-

ถนนกะเพรา

1

1

1

หนองแพงพวย

-

-

-

เนินข้าวต้ม

-

-

-

จำรุง

1

3

3

ถนนนอก

3

38

38

ถนนใน

1

2

1

สรุปรวม

10

76

75

513

15 - 20

            ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน)

                                    ชื่อหมู่บ้าน

ยางพารา

จำนวนเกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก    (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

24

249

226

180

18 – 25

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

28

238

214

เนินฆ้อ

21

273

248

ถนนกะเพรา

-

-

-

หนองแพงพวย

46

892

653

เนินข้าวต้ม

43

431

323

จำรุง

70

879

781

ถนนนอก

-

-

-

ถนนใน

-

-

-

สรุปรวม

232

2,962

2,445

180

18 - 25

           

                                    ชื่อหมู่บ้าน

ปาล์มน้ำมัน

จำนวนเกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก    (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)

เนินทราย (หมู่ที่ 1)

-

-

-

2,129

5 – 8

เนินทราย (หมู่ที่ 2)

-

-

-

เนินฆ้อ

-

-

-

ถนนกะเพรา

1

16

16

หนองแพงพวย

-

-

-

เนินข้าวต้ม

-

-

-

จำรุง

1

14

14

ถนนนอก

2

55

55

ถนนใน

-

-

-

สรุปรวม

4

85

85

2,129

5 – 8

ด้านการประมง

            พื้นที่ทำการประมง ซึ่งประชากรที่ประกอบอาชีพการประมง ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 4, 8 และหมู่ที่ 9 เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอยนางรม เลี้ยงปลา และประมงน้ำตื้น

            ด้านการปศุสัตว์

            พื้นที่ปศุสัตว์ ซึ่งประชากรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์จะมีทั่วไป เช่น เลี้ยงไก่ โค กระบือ และเป็ด

            ด้านการท่องเที่ยว

            ตำบลเนินฆ้อมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ จะมีกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเดินทางเข้ามาศึกษา ดูงานเป็นจำนวนมาก ดังนี้

            >> หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2550

            บ้านจำรุง หมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพเข้มแข็ง เป็นชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550 มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และที่พักแบบโฮมสเตย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ในปีหนึ่งๆ จะมีผู้คนหลายกลุ่มองค์กรเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

            >> ธนาคารปูแสม

            เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเนินทรายหมู่ที่ 2 และสมาชิกเครือข่าย ที่ต้องการจะอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ ประกอบกับดูแลรักษาผืนป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดระยองเพื่อก่อสร้างสะพานรักษ์แสม เป็นสะพานไม้เดินชมทัศนียภาพและระบบนิเวศน์คลองท่าตาโบ๊ย

            >> หาดทุ่งคา

            ในบริเวณหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 4 แนวติดชายทะเลอ่าวไทย มีลักษณะชายหาดยาวประมาณ 2.8 กิโลเมตร เดิมมีสภาพทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ แต่ปัจจุบันชายหาดมีสภาพทรุดโทรมอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ซึ่งกำลังพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเชิงอนุรักษ์และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของชุมชน

            >> บ้านปลา - ธนาคารปู

            จากการรวมกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านหมู่ที่ 4 และเครือข่าย ในการที่จะจัดสร้างสถานที่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในทะเลอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และเพาะพันธ์สัตว์น้ำเค็มและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ในทะเล เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้

            >> สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

            เมื่อปี พ.ศ. 2545 คณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ประกาศขึ้นทะเบียน กะปิ น้ำปลา ของตำบลเนินฆ้อ  และทุเรียนทอด ที่ผลิตโดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเนินฆ้อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาแวะชมและชิม 

            >> โบราณสถาน มณฑปเนินฆ้อ

            มณฑปเนินฆ้อตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เป็นที่ตั้งของมณฑปที่ครอบรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยกรุงศรีอยุธยา         ในสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้มีการจัดงานสักการะรอยพระพุทธบาททุกปี แต่ในระยะหลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ จึงทำให้ไม่มีการจัดงานประจำปีอย่างเช่นเคย

            นอกจากเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองแล้ว มณฑปเนินฆ้อยังเป็นสถานที่       ปฏิบัติธรรม ที่สงบ ห่างไกลจากชุมชน ในแต่ละปีจะมีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของตำบล โดยจะดำเนินการก่อสร้างที่ทำการสภาวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งทำการปรับปรุงธรรมสถานต่างๆ ในบริเวณมณฑปให้เกิดความสวยงาม

            >> หลักหมุดกวี จุดที่ 25 ตำบลเนินฆ้อ

            ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านเนินฆ้อ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อเป็นที่ตั้งของหมุดกวีท่าน   สุนทรภู่ กวีเอกของโลก จัดสร้างโดยเทศบาลตำบลเนินฆ้อตามคำแนะนำของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม โดย นายพิน แม่นหมาย ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเมืองระยอง และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอแกลงได้ชี้ว่าเป็นจุดที่ท่านสุนทรภู่ เคยเดินทางผ่านมาเพื่อเยี่ยมบิดาของตนที่บ้านกร่ำ เมื่อ พ.ศ. 2349 ตามหลักฐานเป็นข้อความที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง ซึ่งเป็นข้อความที่แสดงว่าท่านสุนทรภู่ได้เดินทางผ่านที่บ้านเนินฆ้อ ในสมัยโบราณเรียกบ้านเนินฆ้อว่า บ้านพงค้อ โดยข้อความที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง  ดังนี้

                        ด้วยเดือนเก้าเข้าวษาเป็นหน้าฝน              จึงขัดสนสิ่งของต้องประสงค์

                        ครั้นแล้วลาฝ่าเท้าปิตุรงค์                         ไปบ้านพงค้อตั้งริมฝั่งคลอง

            เทศบาลตำบลเนินฆ้อ จึงได้จารึกถ้อยคำกวีที่ไพเราะนี้ไว้ บนแผ่นหินอ่อนบนหมุดกวีของท่านสุนทรภู่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับให้อนุชนคนรุ่นหลังและผู้สนใจทั่วได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า         

            >> ห้องเรียนธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนตำบลเนินฆ้อ

            สถานที่ตั้ง สถานพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง) หมู่ที่ 8 บ้านถนนนอก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนเนินฆ้อ เป็นสะพานเดินชมธรรมชาติ (Board walk)

            >> สะพานรักษ์แสม

            ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเนินทราย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง เป็นสะพานไม้เดินชมทัศนียภาพและระบบนิเวศน์คลองท่าตาโบ๊ย ส่วนของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานรักษ์แสมจะเป็นเส้นทางเดินที่วนเป็นวงกลม ระยะทางรวมประมาณ 1,000 เมตร ใช้เวลาเพียง 20-30 นาทีเท่านั้น อากาศดี เหมาะกับการเดินพักผ่อนหย่อนใจ

            ด้านอุตสาหกรรม

            ปัจจุบันตำบลเนินฆ้อ มีพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง บริษัท ซีพี จำกัด จำนวน 1 แห่ง และบริษัท บี.พี. มารีนเอ็นจิเนีย จำกัด จำนวน 1 แห่ง ถือเป็นสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน

            ด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

            การพาณิชย์ ปั๊มน้ำมัน (หลอด) จำนวน 10 แห่ง โรงงานน้ำปลา จำนวน 1 แห่ง โรงสี จำนวน 1 แห่ง ร้านขายของชำ จำนวน 50 แห่ง ร้านซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง ร้านอาหาร/แผงลอย จำนวน 28 แห่ง บ้านเช่า/ห้องเช่า จำนวน 12 แห่ง ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 1 แห่ง ร้านตัดผม/เสริมสวย จำนวน 6 แห่ง ร้านซักอบรีด จำนวน 2 แห่ง ล้างอัดฉีด จำนวน 1 แห่ง อู่เคาะ/พ่นสี จำนวน 1 แห่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 3 แห่ง และตลาดนัด 1 แห่ง

            กลุ่มอาชีพ  ตำบลเนินฆ้อ ได้มีการรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยแบ่งตามประเภทกิจกรรม ได้ 6 ประเภท ดังนี้

               1) ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

1.    กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน (หมู่ 7)                                       

2.    กลุ่มตีมีดบ้านเนินข้าวต้ม (หมู่ 6)                                

3.   กลุ่มที่พักชุมชน โฮมเสตย์ (หมู่ 7)                               

4.    กลุ่มน้ำปลาบ้านจำรุง                                               

5.   กลุ่มแปรรูปผลผลิต (หมู่ 7)                                       

6.   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หมู่ 7)                        

7.    กลุ่มรวมซื้อรวมขายยางพารา (หมู่ 7)              

8.   กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านจำรุง หมู่ที่ 7                             

9.   กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหาร หมู่ที่ 9              

10. กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านถนนกะเพรา หมู่ที่ 4                    

11.  กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเนินฆ้อ หมู่ที่ 3             

12. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านถนนนอก หมู่ที่ 8                      

13. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด หมู่ที่ 1                 

14.  ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลเนินฆ้อ                          

15. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบลเนินฆ้อ 

16. วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงมังคุดผิวมันตำบลเนินฆ้อ

17.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

18. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำรุง

19. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมและปรับปรุงผลผลิตการเกษตรบ้านจำรุง

20. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดจำรุงผลผลิตการเกษตรบ้านจำรุง

21. วิสาหกิจชุมชนบ้านจำรุงฟู๊ดโปรดักส์

22. วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงแม่ยี่สุ่น

23. วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอก หมู่ที่ 7

24. วิสาหกิจชุมชนปั๊มน้ำมันประชารัฐ อำเภอแกลง

25. วิสาหกิจชุมชนคนรักเนินข้าวต้ม

26.วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแพงพวย

27. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลเนินฆ้อ

28.วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราอำเภอแกลง

               2) ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               1. กลุ่มธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อมบ้านจำรุง                       

               2. กลุ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเลี้ยงกุ้ง (หมู่ที่ 9)              

               3. กลุ่มประมงพื้นบ้านถนนกะเพรา (บ้านปลา - ธนาคารปู)    

               4. กลุ่มธนาคารปูแสมบ้านเนินทราย (หมู่ 2)            

               5. ชมรมผู้เลี้ยงหอยนางรม  (หมู่ที่ 8)                                 

               3) ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม  ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               1. กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านจำรุง                                            

               2.กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านหนองแพงพวย                                

               3. กลุ่มรักษ์วัฒนธรรม (หมู่ที่ 7)                                       

               4. สภาวัฒนธรรมตำบลเนินฆ้อ                                                     

               4) ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

               1. กลุ่มเปตองอินทโชติอำเภอแกลง (หมู่ที่ 7)                        

               2. กลุ่ม อสม.ตำบลเนินฆ้อ                                              

               3. กลุ่มอินทโชติการุณย์ (หมู่ที่ 7)                                     

               5. กลุ่มแพทย์แผนไทย                                                    

               6. กองทุน (สปสช.) ตำบลเนินฆ้อ

               7. ศูนย์กีฬาตำบลเนินฆ้อ

             8. ชมรมสร้างสุขภาพ 9 หมู่บ้าน                                                                       

               5) ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

               1. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเนินฆ้อ                                 

               2. กลุ่มผู้พิการตำบลเนินฆ้อ                                            

               3. กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)ตำบลเนินฆ้อ                      

               4. กลุ่มเยาวชนบ้านจำรุง                                     

               5. ชมรมผู้สูงอายุบ้านจำรุง                                              

               6. ชมรมผู้สูงอายุบ้านถนนกะเพรา                        

               7. ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองแพงพวย                                  

               8. ศูนย์ อปพร.                                                 

               9. องค์กรเครือข่ายชุมชนบ้านจำรุง (หมู่ที่ 7)            

               10. สถานีวิทยุชุมชนบ้านจำรุง                                         

               11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

               12. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านจำรุง - มหาวิทยาลัยบ้านนอก (หมู่ที่ 7)

               13. สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ

              6) ประเภทสวัสดิการชุมชน

               1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินฆ้อ

               2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                                        

               3. กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านจำรุง                                          

               4. กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านจำรุง                                      

            ด้านแรงงาน

            เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในตำบลเนินฆ้อ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ประมง และสวนผลไม้ แรงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยทำงานในพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว ส่วนเยาวชนวัยทำงานในตำบลเนินฆ้อ เมื่อเรียนจบจะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำให้แรงงานที่ใช้ในการประมงและสวนผลไม้เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งพบว่าตำบลเนินฆ้อมีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา   เมียนมาร์ และลาว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.