Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้"... (31 ม.ค. 2566)  
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (16 ม.ค. 2566)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (06 ม.ค. 2566)  
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (16 ธ.ค. 2565)
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพ... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ระเบียบสภเทศบาลตำบลแม่ระมาด ว่าด้วยการดำเนินการข... (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (30 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์สื่อสาระการเรียนรู้ เรื่องธงชาติไทยในรูปเเบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ... (23 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยท... (22 พ.ย. 2565)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนแม่ปุ้ม หมู... (22 พ.ย. 2565)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (19 ต.ค. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (03 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2)ประจำปีงบประ... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำป... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 (03 ต.ค. 2565)
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (03 ต.ค. 2565)
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (16 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Aspha... (12 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (30 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (25 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ตรวจติดตามงานของงานป้องกั... (16 ส.ค. 2565)  

ดำเนินการนำกระสอบทรายมาวา... (16 ส.ค. 2565)  

ดำเนินการอบรมให้ความรู้วิ... (15 ส.ค. 2565)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (15 ส.ค. 2565)

ดำเนินการซ่อมแซมก๊อกน้ำที... (15 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ... (15 ส.ค. 2565)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (12 ส.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร... (12 ส.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2565)

ดำเนินการวางท่อรางระบายน้... (11 ส.ค. 2565)

พิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ด้... (11 ส.ค. 2565)

โครงการก่อสร้างถนนและรางร... (11 ส.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านให... (11 ส.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (11 ส.ค. 2565)

โครงการประสานการจัดทำแผนพ... (11 ส.ค. 2565)

โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่... (11 ส.ค. 2565)

ร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเป... (11 ส.ค. 2565)

130 ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้... (10 ส.ค. 2565)

ประชุมสัมมนา โครงการประสา... (09 ส.ค. 2565)

เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถว... (09 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบ... (04 ม.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้... (21 ธ.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โค... (19 ธ.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โค... (19 ธ.ค. 2565)
ร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน... (08 ธ.ค. 2565)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete ส... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิ... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ห... (21 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สํ... (21 พ.ย. 2565)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนแม่ปุ้ม หมู... (21 พ.ย. 2565)
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,00... (07 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สา... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2)ประจำปีงบประ... (03 ต.ค. 2565)
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete ... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete (27 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Aspha... (12 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว... (09 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตําบลแมระมาด เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (... (06 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย... (06 ก.ย. 2565)
Responsive image
Responsive image