Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบัญญพนต์ สุริเมือง
ประธานสภาเทศบาล
มือถือ 097-918-5887
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางศรีวรรณ สมบูรณ์
รองประธานสภาเทศบาล
มือถือ 086-215-6389
Responsive image
Responsive image
นายบัญญพนต์ สุริเมือง
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 097-918-5887
Responsive image
นางศรีวรรณ สมบูรณ์
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 086-215-6389
Responsive image
นายแสงเดือน ดอยแก้วขาว
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 087-079-8016
Responsive image
นายทนงศักดิ์ แซ่อึ้ง
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 080-684-2459
Responsive image
นางวรัญญา กันจัน
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 085-836-4867
Responsive image
นายอาทิตย์ คำจันทร์
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 092-490-5980
Responsive image
นางทองศรี วงศ์ไชย
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 097-963-7058
Responsive image
นางขจร ศรีวงษ์
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 095-627-9890
Responsive image
นางภาวนา เหล็กเพชร
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 081-740-7514
Responsive image
นายทวิช สุดช่วย
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 088-144-3027
Responsive image
นายสมบุญ บุญมาก
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 084-048-6351
Responsive image
นายโสภณ หล่อเจริญทรัพย์
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 082-881-7226
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image