Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2566 (หมู่ที่ 6 ชุมชนดอนแก้ว ชุมชนสันเก้ากอม)
Responsive image
   โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2566  (หมู่ที่ 6 ชุมชนดอนแก้ว ชุมชนสันเก้ากอม) 
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้ดำเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ของชุมชนสันเก้ากอมและชุมชนดอนแก้ว ประจำปี 2566 เพื่อสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ เพื่อสามารถใช้งบประมาณตรงกับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่ประชาชน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลา SML หมู่ที่ 6  ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
          สรุปผลโครงการของชุมชนดอนแก้ว ประจำปี 2566  จำนวน  4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมทำอาสนะโครงเหล็กไว้ใช้ประโยชน์ให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ้านนายลาน  ปันติ
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าบ้าน นายเสาร์คำ  ปินตาแก้ว
4. โครงการสร้างราวกันตกหลังโกดังเก็บแห่งใหม่
          สรุปผลโครงการของชุมชนสันเก้ากอม ประจำปี 2566  จำนวน  6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย บ้านนายขาล  แก้วสีมูล (ลุงปลิว) ลงซอยน้ำดิบ
3. โครงการกำจัดวัชพืชในสระเกษตร
4.  สร้างแลนมาร์คบริเวณรอบคันสระเกษตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่
     พักผ่อนหย่อนใจ
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลอดซอยบ้านจอ
6.  โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำซอยบ้านผู้ช่วยเมย
ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่ระมาด จะนำโครงการดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลแม่ระมาด เพื่อดำเนินการต่อไป
         
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566