Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง,ฯลฯฃ
การเดินทางมายังเทศบาลตำบลแม่ระมาด สามารถเดินทางได้ทางเดียว คือ  ทางบก รถโดยสาร (แม่ระมาด – แม่สอด)  เวลา 06.00 น - 16.00 น. วันละ  21 เที่ยว
หมายเหตุ  ครึ่งชั่วโมงรถออก 1  คัน
2.การไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าย่อยของอำเภอแม่สอด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 88.11 % ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวนประมาณ 300 จุด  ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนสายต่าง ๆ และบริเวณชุมชนต่าง ๆ โดยเทศบาลจัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งเทศบาล     
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  จำนวน 1,853  ครัวเรือน
- ร้อยละพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้  ใช้แล้วครบทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 100 %
- จุดจ่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะไฟทางหลวง  จำนวนทั้งหมด  21 จุด          
(ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด ณ วันที่ 20/04/2564)
3.การประปา
          -  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน  1,310 ครัวเรือน
          -  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด
          -  น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน                  
              40,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ยประมาณ  480,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
          -  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาจำนวน  2  แห่ง คือ
                   - แม่น้ำเมย ท่าล้อ หมู่ 2 ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด
                   - ห้วยขะเนจื้อ  หมู่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
 (ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ณ วันที่ 25/05/2564)
4.โทรศัพท์
     1. โทรศัพท์ มีจำนวนประมาณ  ๗๐  เปอร์เซ็นต์  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
     2. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  ๑๕  หมายเลข
 5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
     1. การไปรษณีย์โทรเลข  ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวน  ๑ แห่ง
     2. เครื่องกระจายข่าวสารเทศบาล  ชนิดใช้สายสามารถใช้บริการครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่          
     3. ข่าววิทยุสื่อสาร  เทศบาลตำบลแม่ระมาด ความถี่  ๑๖๒.๕๕๐  เมกะเฮริตซ์
     4. เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา
 
Responsive image