Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

     สถาบันการศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีดังต่อไปนี้
      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
       -โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
       -โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
       -โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
      สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
       -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      สังกัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
       -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาด  หมู่ที่ 4
      การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษา 
       -วิทยาลัยชุมชนตากห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด


4.2 สาธารณสุข
      
1.โรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จำนวน 1 แห่ง 
เตียงคนไข้ จำนวน 100 เตียง
         (ให้บริการจริงๆ 100 เตียง ตามกรอบ 60 เตียง)
      
2.ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่  จำนวน  1 แห่ง
      3.คลินิกเอกชน จำนวน  2 แห่ง  (ในเขต 1 แห่ง  นอกเขต 1 แห่ง)
      4.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง 
ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
                                 
     - แพทย์ จำนวน 7  คน
     - ทันตแพทย์    จำนวน 4  คน
     - สาธารณสุขอำเภอ  จำนวน 1  คน
     - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 14 คน
     - พยาบาล จำนวน 70 คน
     - เภสัชกร จำนวน 5   คน

                                    
4.3 อาชญากรรม
      สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในช่วง ปี พ.ศ.2558 – ปี พ.ศ. 2561:แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
      1)  กลุ่มคดีชีวิต  ร่างกาย  และเพศ จำนวน 13  คดี
      2)  กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำนวน  4   คดี
      3)  กลุ่มคดีที่น่าสนใจ จำนวน  1   คดี
      4)  กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 52  คดี
      5)  อื่นๆ เมาสุราหรือของมึนเมา จำนวน 24  คดี

4.4 ยาเสพติด
      
1. ผู้เสพยาเสพติด        จำนวน  26  ราย
      2. ผู้จำหน่าย                จำนวน    2  ราย
      (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ณ วันที่ 5/06/2562 )

4.5 การสังคมสงเคราะห์         
      
เทศบาลตำบลแม่ระมาดได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
         (๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
         (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
         (๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
         (๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
         (๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
         (๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
         (๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
         (๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
         (๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

4.6 การนับถือศาสนา
ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละประมาณ 95 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลโดยมีวัด จำนวน 3 แห่ง 
       
1.วัดดอนมูล  
       2.วัดศรีบุญเรือง
       3.วัดดอนแก้ว
ผู้นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีโบสถ์คริสต์  จำนวน 1 แห่ง

4.7 ประเพณีและงานประจำปี
       
1.ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน โดยมีการทำบุญตักบาตรและงานรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นงานประเพณี ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคน ในวันขึ้นปีใหม่
       
2.ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี  มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ก่อพระเจดีย์ทราย  สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน และสาดน้ำตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน
       
3.งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นการทำบุญสืบชะตา  สะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตาให้แก่ประชาชน
       
4.งานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ประชาชนได้ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค โดยการทำบุญเลี้ยงพระ บริเวณริมแม่น้ำในช่วงเช้า และมีงานประกวดกระทง นางนพมาศ ขบวนแห่กระทง งานรื่นเริงในช่วงกลางคืน
       
5.ประเพณีใส่ข้าวพระพุทธ  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ของชาวไทยภาคเหนือเป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำบุญ หาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่วัดให้วัดเพื่อใช้ในการทำบุญของวัด และให้ประชาชนได้ยืมใช้ในการจัดงานต่างๆ โดยจัดในวันเพ็ญเดือน 10  ของทางภาคเหนือ
       
6.ประเพณีตานก๋วยฉลาก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ตั้งเดิม จะทำกันในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณ 1 เดือน การเตรียมก๋วยสลากซึ่งจะมีผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้งไปวัด ฟังเทศน์เป็นการถวายสังฆทานให้บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว

4.8 สินค้าพื้นเมือง ของฝาก และของที่ระลึก
      
1.เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ เช่น บันไดมหัศจรรย์ เก้าอี้ – โต๊ะ ตู้ต่างๆ
      
2.กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยอบธัญพืช กล้วยอบน้ำผึ้งกระชายดำ มะขามอบน้ำผึ้ง กล้วยอบ-ม้วน มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงสามรส
      
3.สมุนไพรใบหม่อน สมุนไพรดอกอัญชัญ สมุนไพรตะไคร้

 
Responsive image