Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
     
เทศบาลตำบลแม่ระมาด เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่าสุขาภิบาลแม่ระมาด โดยมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ระมาด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ซึ่งประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 43 - 44 เล่ม 74 ตอนที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2500 และต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ระมาดจึงได้เปลี่ยนฐานะเป็น เทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เทศบาลตำบลแม่ระมาด เป็นเทศบาลหนึ่งในหกตำบลของอำเภอแม่ระมาด เป็นศูนย์รวมของความเจริญ จึงทำให้มีอาคารบ้านเรือนและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่การปกครองจำนวน 1.9 ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ
1.1  ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลแม่ระมาด ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ระมาด โดยมีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 509 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 1.9 ตารางกิโลเมตร 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด พื้นที่ลาดชันบางส่วน มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วน  ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบ  มีลำน้ำไหลผ่านในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด คือ ลำห้วยแม่ระมาด ลำห้วยขะเนจื้อไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของเทศบาล ลำห้วยนกแล ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเทศบาลตำบลแม่ระมาด ซึ่งใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม การอุปโภค - บริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปา
                                                                 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด
ทิศตะวันตก จรดกับลำห้วยแม่ระมาด และลำห้วยนกแล

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยทั่วไปมีสภาพอากาศเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ที่  25-40 องศาเซลเซียส  สภาพภูมิอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู คือ
      -ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนประมาณ 40 มิลลิเมตร/ปี  มากที่สุดช่วงเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม เฉลี่ย 322.8 มิลลิเมตร/เดือน
      -ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19  องศาเซลเซียส
      -ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน อากาศจะร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน

1.4 ลักษณะของดิน 
       ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ มีการใช้สารเคมี หรือสารอันตราย ส่งผลกระทบให้มีการปนเปื้อนของดิน ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
ด้านทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของห้วยขะเนจื้อ ตรงที่อยู่ทางฟากเหนือของทางหลวงสายแม่ระมาด - แม่ต้าน  ตรงที่บรรจบกับห้วยขะเนจื้อ  ไปทางทิศเหนือ  200  เมตร
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงฝั่งตะวันออกของห้วยนกแล  ตรงที่อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยนกแล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ 860 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้
จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ของลำห้วยนกแลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกถึงฝั่งใต้ของห้วยแม่ระมาด ตรงที่บรรจบกับห้วยนกแลซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งใต้ของห้วยแม่ระมาด ไปทางทิศตะวันตก ถึงฝั่งตะวันออกของห้วยขะเนจื้อ  ซึ่งเป็นเขตหลักที่ 42
ด้านทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4  เลียบตามฝั่งตะวันออกของห้วยขะเนจื้อ ไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1 เทศบาลตำบลแม่ระมาดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน (จำนวน 6 ชุมชน) ดังต่อไปนี้
             หมู่ที่  2  บ้านนกแลบางส่วน (ชุมชนนกแล)      มีพื้นที่ 0.207 ตร.กม.
             หมู่ที่  3  บ้านไหล่ท่าบางส่วน (ชุมชนดอนมูล)  มีพื้นที่ 0.370 ตร.กม.
             หมู่ที่  4  บ้านแม่ระมาดบางส่วน (ชุมชนศรีบุญเรือง) มีพื้นที่ 0.270 ตร.กม.
             หมู่ที่  5  บ้านโฮ่งทั้งหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านโฮ่ง)   มีพื้นที่ 0.362 ตร.กม.
             หมู่ที่  6  บ้านแม่ปุ้ม – สันเก้ากอมบางส่วน)      มีพื้นที่ 0.441 ตร.กม.
                          (ชุมชดอนแก้ว,ชุมชนสันเก้ากอม)
2.2 เขตการเลือกตั้ง
  แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต 6 หน่วยการเลือกตั้ง ดังนี้
      เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย
      หน่วยที่ 1  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 2
                       หน่วยที่ 2     ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด หมูที่ 3
                       หน่วยที่ 3     ศาลา SML บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 5
     เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย  
     หน่วยที่ 1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาด หมูjที่ 4
                      หน่วยที่ 2     ศาลาอเนกประสงค์วัดดอนแก้ว  หมู่ที่ 6
                      หน่วยที่ 3     ตลาดชุมชนสันเก้ากอม หมู่ที่ 6
  2.2.1 เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้ดำเนินการเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายกเทศมตรี
           กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564
                               จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3053  คน
                               มาใช้สิทธิเลือกตั้ง        2,155 คน
                               คิดเป็นร้อยละ  70.59
  2.2.2 เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
            กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564
                               จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3,051 คน
                               มาใช้สิทธิเลือกตั้ง        2,153 คน
                               คิดเป็นร้อยละ   70.57
          ผลสรุปถือว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีส่วนร่วมด้านการเมืองพอสมควร และประชาชนส่วนใหญ่ช่วยเหลือกิจกรรมของเทศบาลเป็นอย่างดี เช่น การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง        วันสงกรานต์ ส่วนการเข้าประชุมประชาคมในการจัดแผนชุมชนแผนพัฒนาเทศบาล ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญหรือให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

3.ประชากร 
            3.1 ข้อมูลจำนวนจำนวนประชากร
           จำนวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น จำนวน 3,995 คน แบ่งเป็นชาย  1,998  คน และหญิง 1,997 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,102 คน / ตร.กม.จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,855 ครัวเรือน แยกตามชุมชนได้ดังนี้ 
ข้อมูลประชากรของเทศบาลตำบลแม่ระมาด

 ที่  
 
 
หมู่ที่       
จำนวนประชากร ร้อยละของประชากรทั้งเทศบาล
จำนวนครัวเรือน
 
ชุมชน ชาย หญิง รวม
     
  
ชุมชนนกแล
431
421 852 21.32 331
 
2
3 ชุมชนดอนมูล 430 458 888 22.22 383
 
3
 
4 ชุมชนศรีบุญเรือง 320 290 610 15.26 369
 
4
 
5 ชุมชนบ้านโฮ่ง 160 166 326 8.16 244
 
5
 
6 ชุมชนสันเก้ากอม ,ดอนแก้ว 655 661 1,316 32.94 526

รวม
 
 
1,998 
1,997 3,995 100 1,855

 
Responsive image