หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สระเก็บน้ำบ้านผ่านศึกพัฒน [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สระเก็บน้ำบ้านผ่านศึกพั [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.62) ประจำปีงบประมาณ [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประม [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งหลวง โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมสมัครจิตอาสาพระราชทาน [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ (การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิ [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้องฟ้า กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งหลวง โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จะเรา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใน [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหิน [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
   
 
 
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
   
 
 
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว16  [ 25 เม.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1635 [เอกสารแนบ]  [ 25 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
   
 
 
ข่าวผู้ว่าเปิดศูนย์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่ระมาด (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 643  ตอบ 0  
   
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 118 
แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือ [ 9 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 107 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า [ 6 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 112 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 113 
[ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 87 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒ [ 4 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 79 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 114 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุ [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 149 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 149 
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 139 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 11 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 140 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด เชิญร่วมงานประเพณี\"สงกรานต์\"และสรงน้ำพระพุทธรูปหิ [ 4 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 161 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 142 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 144 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติพ [ 20 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 153 
   

วัดดอนแก้ว  

ศูนย์สุขภาพเทศบาลตบลแม่ระมาด  
 

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ค. 2556