Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบัญญพนต์ สุริเมือง
ประธานสภาเทศบาล
มือถือ 097-918-5887
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางศรีวรรณ สมบูรณ์
รองประธานสภาเทศบาล
มือถือ 086-215-6389
Responsive image
Responsive image
นายบัญญพนต์ สุริเมือง
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 097-918-5887
Responsive image
นางศรีวรรณ สมบูรณ์
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 086-215-6389
Responsive image
นายแสงเดือน ดอยแก้วขาว
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 087-079-8016
Responsive image
นายทนงศักดิ์ แซ่อึ้ง
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 080-684-2459
Responsive image
นางวรัญญา กันจัน
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 085-836-4867
Responsive image
นายอาทิตย์ คำจันทร์
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 092-490-5980
Responsive image
นางทองศรี วงศ์ไชย
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 097-963-7058
Responsive image
นางขจร ศรีวงษ์
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 095-627-9890
Responsive image
นางภาวนา เหล็กเพชร
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 081-740-7514
Responsive image
นายทวิช สุดช่วย
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 088-144-3027
Responsive image
นายสมบุญ บุญมาก
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 084-048-6351
Responsive image
นายโสภณ หล่อเจริญทรัพย์
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 082-881-7226
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image