Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564
กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาดที่เคารพ
          ด้วยมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติเทศบาลนั้น จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภา วันนี้จึงถือโอกาสขอแถลงนโยบายต่อสภา กระผมขอปฏิญาณตนต่อสภาแห่งนี้ว่า นับตั้งแต่วันนี้จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ จะคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สานต่องานที่ทำมา  นำแม่ระมาดไปสู่ความสงบสุข โดยมีนโยบาย ดังนี้
          1. นโยบายเดิมที่เคยทำมาแล้วก็จะทำต่อไป
- พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 5 รางระบาย ระบบโซล่าเซลล์ใน ตรอก ซอย และสถานที่ห่างไกลชุมชน
          - พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาและการสาธารณสุข
          - จัดระเบียบชุมชนสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
          - ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการพาณิชย์
          - ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          2. ประสานงานผลักดันโครงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้เป็นรูปธรรม รองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต
          3. ผลักดันโครงการสถานีกำจัดขยะอำเภอแม่ระมาด / ระบบจัดเก็บขยะ / จัดซื้อรถเก็บขยะเพิ่ม
          4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนชายแดน (Training Center) ประกอบด้วยการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระบบและนอกระบบ โดยแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ ในระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาโท รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมเส้นทางสู่อาชีพ เช่น โรงเรียนวิชาชีพ ฝึกอบรมการทำธุรกิจออนไลน์ ศูนย์สอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และอื่นๆ
          5. จัดให้มีแม่ระมาดมาร์เก็ต ออนไลน์ และแม่ระมาดมาร์เก็ตเพลส เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตลาดโลก
          6. ปรับปรุงตลาดสายหยุด 100 ปี (ตลาดสด)  และกาดโฮ้งต้าให้เป็นตลาดท่องเที่ยวพื้นบ้านเพื่อยกระดับการค้าขายให้กับประชาชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างกาดโฮ้งต้าออนไลน์
          7. ศูนย์ออกกำลังกาย(Fitness Center) และเส้นทางสุขภาพ (Healthy Lane) สนามฟุตซอลและพัฒนาด้านการกีฬาให้ครอบคลุมทุกประเภท
          8. จัดระบบดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและสตรี เช่น บ้านพักคนชรา ตรวจคัดกรองโรคก่อนป่วยให้กับสตรี ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
          9. ส่งเสริมการทำเกษตรชุมชนให้กับประชาชนเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคให้          แม่ระมาดเป็นครัวของคนจังหวัดตาก เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้กับประชาชนมีรายได้ทุกครัวเรือน   
          สำหรับโครงการสนับสนุนนโยบาย เทศบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนเปี่ยมสุข และจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีการศึกษามากที่สุด มีคุณภาพชีวิตดีที่สุด ผลักดันให้แม่ระมาดก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ขนาดเล็กชายแดนตะวันตกของประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญจะทำให้นโยบายขับเคลื่อนไปได้ ส่วนประกอบสำคัญมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าหน้าที่ และงบประมาณ ซึ่งผมจะนำหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
 1. หลักนิติธรรม
  หลักคุณธรรม
  หลักความโปร่งใส
  หลักการมีส่วนร่วม
  หลักความรับผิดชอบ
  หลักความคุ้มค่า
โดยคณะบริหารชุดนี้จะยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานของการบริหารในอนาคต เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ระมาดต่อไป
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565