Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
ร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" พร้อมรับมอบเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่ระมาด จังหวัดตาก
Responsive image
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ได้มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ สุรินต๊ะ รองนายก

เทศมนตรีฯ พร้อมทั้งคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาด เข้า

ร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ 

"เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" พร้อมรับมอบเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ณ โรง

แรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
         
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565