Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
130 ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
Responsive image
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 (ร.ศ.111) ถือกำเนิดผู้ใหญ่บ้านและกำนันคน

แรกของประเทศไทย พระยารัตนกุลอดุลยภักดี หรือ นายจำรัส รัตนกุล โดยวิธีให้

ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเลือกกันเองเพื่อเป็นกำนัน นับ

เป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทย 

ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
      การทำหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นกลไกสำคัญในระบบการ

ปกครองท้องที่ เชื่อมโยง และขับเคลื่อนนโยบายของทางราชการ อีกทั้งเป็นตัว

แทน และผู้นำพี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้าน อยู่เคียงข้างคอยรับฟังทุกข์สุข 

ไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อ

ประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธ

ศักราช 2457 ซึ่งแม้มีความเก่าแก่ยาวนาน แต่ยังคงสอดรับ กับสถานการณ์โลก

ปัจจุบัน โดยเห็นได้จากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ 

และสังคมทุกระดับอย่างหนักหน่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากทำหน้าที่ในการ

ป้องกันโรคร้ายตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 

แล้ว 
      ยังมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก การป้องกัน และมาตรการเยียวยา 

รวมทั้งการนำมาตรการต่างๆ จากภาครัฐที่ได้กำหนดไว้ นำมาปรับใช้ช่วยเหลือพี่

น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในฐานะผู้นำหมู่บ้าน 
      เนื่องในโอกาสที่ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 

2565 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการ

ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นประจำทุกปี โดยกำหนด

แนวทางการจัดพิธี ดังนี้
      ระดับจังหวัด พิจารณาการจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 

ประจำปี 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัล
      ระดับอำเภอ ดำเนินการเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 

ประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารส่งความปรารถนาดี ฯ 

การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ 

2 แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 

รวมทั้งจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอด

คล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) ในพื้นที่
      10 สิงหาคม 2565 ครบรอบ “130 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ขอเป็นกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล 

สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ใน

การทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยความเพียรพยายาม อดทน มุ่งมั่นตั้งใจ 

จวบจนกระทั่งพี่น้องประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” มาอย่างยาวนานในวันนี้

 วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่

บ้าน” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอแม่

ระมาด จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565