Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 ก.พ. 2566
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

06 ก.พ. 2566
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

16 ส.ค. 2565
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ดำเนินการนำกระสอบทรายมาวางขวาง ทางน้ำ เพื่อชะลอน้ำและลดความเสียหายต่อสะพานหมู่ที่ 6

16 ส.ค. 2565
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ตรวจติดตามงานของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณชุมชนดอนมูล หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

15 ส.ค. 2565
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

15 ส.ค. 2565
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ดำเนินการซ่อมแซมก๊อกน้ำที่ชำรุด พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้า หน้าที่จากงานไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมพัดลมที่ชำรุด ณ ตลาดสด เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

15 ส.ค. 2565
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ข้างบ้านนายสุเทพ ก่ำทา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

15 ส.ค. 2565
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ดำเนินการอบรมให้ความรู้วิธีการปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติตามแนวทาง การเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

12 ส.ค. 2565
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

12 ส.ค. 2565
ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำ ความสะอาดฌาปนสถานวัดดอนแก้ว และพัฒนาขุดลอกสระเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
Responsive image