Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง,ฯลฯฃ
การเดินทางมายังเทศบาลตำบลแม่ระมาด สามารถเดินทางได้ทางเดียว คือ  ทางบก รถโดยสาร (แม่ระมาด – แม่สอด)  เวลา 06.00 น - 16.00 น. วันละ  21 เที่ยว
หมายเหตุ  ครึ่งชั่วโมงรถออก 1  คัน
2.การไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าย่อยของอำเภอแม่สอด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 88.11 % ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวนประมาณ 300 จุด  ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนสายต่าง ๆ และบริเวณชุมชนต่าง ๆ โดยเทศบาลจัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งเทศบาล     
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  จำนวน 1,853  ครัวเรือน
- ร้อยละพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้  ใช้แล้วครบทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 100 %
- จุดจ่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะไฟทางหลวง  จำนวนทั้งหมด  21 จุด          
(ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด ณ วันที่ 20/04/2564)
3.การประปา
          -  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน  1,310 ครัวเรือน
          -  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด
          -  น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน                  
              40,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ยประมาณ  480,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
          -  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาจำนวน  2  แห่ง คือ
                   - แม่น้ำเมย ท่าล้อ หมู่ 2 ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด
                   - ห้วยขะเนจื้อ  หมู่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
 (ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ณ วันที่ 25/05/2564)
4.โทรศัพท์
     1. โทรศัพท์ มีจำนวนประมาณ  ๗๐  เปอร์เซ็นต์  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
     2. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  ๑๕  หมายเลข
 5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
     1. การไปรษณีย์โทรเลข  ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  มีจำนวน  ๑ แห่ง
     2. เครื่องกระจายข่าวสารเทศบาล  ชนิดใช้สายสามารถใช้บริการครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่          
     3. ข่าววิทยุสื่อสาร  เทศบาลตำบลแม่ระมาด ความถี่  ๑๖๒.๕๕๐  เมกะเฮริตซ์
     4. เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา
 
Responsive image