Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

     สถาบันการศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีดังต่อไปนี้
      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
       -โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
       -โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
       -โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
      สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
       -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      สังกัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
       -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาด  หมู่ที่ 4
      การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษา 
       -วิทยาลัยชุมชนตากห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด


4.2 สาธารณสุข
      
1.โรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จำนวน 1 แห่ง 
เตียงคนไข้ จำนวน 100 เตียง
         (ให้บริการจริงๆ 100 เตียง ตามกรอบ 60 เตียง)
      
2.ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่  จำนวน  1 แห่ง
      3.คลินิกเอกชน จำนวน  2 แห่ง  (ในเขต 1 แห่ง  นอกเขต 1 แห่ง)
      4.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง 
ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
                                 
     - แพทย์ จำนวน 7  คน
     - ทันตแพทย์    จำนวน 4  คน
     - สาธารณสุขอำเภอ  จำนวน 1  คน
     - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 14 คน
     - พยาบาล จำนวน 70 คน
     - เภสัชกร จำนวน 5   คน

                                    
4.3 อาชญากรรม
      สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในช่วง ปี พ.ศ.2558 – ปี พ.ศ. 2561:แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
      1)  กลุ่มคดีชีวิต  ร่างกาย  และเพศ จำนวน 13  คดี
      2)  กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำนวน  4   คดี
      3)  กลุ่มคดีที่น่าสนใจ จำนวน  1   คดี
      4)  กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 52  คดี
      5)  อื่นๆ เมาสุราหรือของมึนเมา จำนวน 24  คดี

4.4 ยาเสพติด
      
1. ผู้เสพยาเสพติด        จำนวน  26  ราย
      2. ผู้จำหน่าย                จำนวน    2  ราย
      (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ณ วันที่ 5/06/2562 )

4.5 การสังคมสงเคราะห์         
      
เทศบาลตำบลแม่ระมาดได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
         (๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
         (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
         (๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
         (๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
         (๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
         (๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
         (๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
         (๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
         (๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

4.6 การนับถือศาสนา
ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละประมาณ 95 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลโดยมีวัด จำนวน 3 แห่ง 
       
1.วัดดอนมูล  
       2.วัดศรีบุญเรือง
       3.วัดดอนแก้ว
ผู้นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีโบสถ์คริสต์  จำนวน 1 แห่ง

4.7 ประเพณีและงานประจำปี
       
1.ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน โดยมีการทำบุญตักบาตรและงานรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นงานประเพณี ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคน ในวันขึ้นปีใหม่
       
2.ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี  มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ก่อพระเจดีย์ทราย  สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน และสาดน้ำตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน
       
3.งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นการทำบุญสืบชะตา  สะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตาให้แก่ประชาชน
       
4.งานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ประชาชนได้ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค โดยการทำบุญเลี้ยงพระ บริเวณริมแม่น้ำในช่วงเช้า และมีงานประกวดกระทง นางนพมาศ ขบวนแห่กระทง งานรื่นเริงในช่วงกลางคืน
       
5.ประเพณีใส่ข้าวพระพุทธ  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ของชาวไทยภาคเหนือเป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำบุญ หาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่วัดให้วัดเพื่อใช้ในการทำบุญของวัด และให้ประชาชนได้ยืมใช้ในการจัดงานต่างๆ โดยจัดในวันเพ็ญเดือน 10  ของทางภาคเหนือ
       
6.ประเพณีตานก๋วยฉลาก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ตั้งเดิม จะทำกันในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณ 1 เดือน การเตรียมก๋วยสลากซึ่งจะมีผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้งไปวัด ฟังเทศน์เป็นการถวายสังฆทานให้บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว

4.8 สินค้าพื้นเมือง ของฝาก และของที่ระลึก
      
1.เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ เช่น บันไดมหัศจรรย์ เก้าอี้ – โต๊ะ ตู้ต่างๆ
      
2.กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยอบธัญพืช กล้วยอบน้ำผึ้งกระชายดำ มะขามอบน้ำผึ้ง กล้วยอบ-ม้วน มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงสามรส
      
3.สมุนไพรใบหม่อน สมุนไพรดอกอัญชัญ สมุนไพรตะไคร้

 
Responsive image