Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
     .....อำเภอแม่ระมาดสันนิษฐานว่า  เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมาเป็นเวลากว่า 100 ปี ต่อมามีประชาชนในจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด อาทิ  ลำพูน  เชียงใหม่  ลำปาง แพร่  น่าน  พากันอพยพมาหาพื้นที่ทำมาหากิน โดยอาศัยลำห้วยแม่ระมาดในการประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เมื่อปรากฏว่าเป็นท้องที่อุดมสมบูรณ์ดี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลดี จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่เรียกกันว่า “บ้านแม่ระมาด” ตามชื่อลำห้วย และในขณะนั้นก็มีฐานะเป็นเพียงเมืองหน้าด่านขึ้นกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อมาพญาอินทรคีรี นายอำเภอแม่สอดสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ตำบลแม่ระมาดได้มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่ห่างไกลจากอำเภอแม่สอดมาก การคมนาคมไม่สะดวก เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง จึงได้จัดตั้งกิ่งอำเภอแม่ระมาดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๔  ทางราชการจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอแม่ระมาด  โดยมีขุนโสภิตบรรณลักษณ์  หรือนายอำพัน  กิตติขจรเป็นนายอำเภอคนแรก....

Responsive image