ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาดเรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาดเรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่น
เอกสารที่ต้องเตรียมมาเสนอต่อเจ้าพนักงาน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด

เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

................................................................

โดยพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา24 ,มาตรา 29 และมาตรา 30กำหนดให้เจ้าของที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เป็นรายแปลงต่อพนักงานประเมินโดยให้ยื่นภายในเดือนมกราคม ของทุกปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน

ฉะนั้น  จึงประกาศให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด ตั้งแต่หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 6  ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อพนักงานประเมิน ในวันและเวลาราชการ  ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด

ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) โดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 45 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560

นายอังกูรแก้วจันทร์เพชร
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 15.38 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 237 ท่าน