ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด  
ร่างเทศบัญญัติ-2561-ส่วนที่1-3_แผนงานศึกษา
ร่างเทศบัญญัติ-2561-ส่วนที่1-3_แผนงานสังคมสงเคราะห
ร่างเทศบัญญัติ-2561-ส่วนที่1-3_แผนงานสาธารณสุข-สธ.
คำแถลงงบประมาณประจำปี2561
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปี 2561
ร่างเทศบัญญัติ-2561-ส่วนที่1-3_แผนงานเคหะและชุมชน-
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด
-------------------------------------------------------------

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งประราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑  ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐   เป็นต้นไป    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙   เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕๖๐                                                                (ดร.ชัยณรงค์   มะเดชะ)
                    นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 12.27 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 165 ท่าน